top of page

Organizacións de produtores de leite

_MG_4486.jpg

A lexislación coñecida como “Paquete Lácteo” regula, entre outras cuestións, o recoñecemento das organizacións de produtores de leite (OP).

 

Requisitos das OP

 

Para poder ser recoñecidas como OP, as entidades xurídicas ou partes claramente definidas de entidades xurídicas, de carácter civil ou mercantil que o soliciten deberán cumprir os seguintes requisitos:

 1. Crearse por iniciativa dos produtores. Un produtor non poderá ser membro de máis dunha OP da mesma especie, salvo que sexa titular de máis dunha explotación. Un produtor unicamente poderá ser membro daquela OP que comercialice a súa produción.

 2. Estar constituídas por produtores cuxas explotacións estean inscritas de conformidade co Real Decreto 479/2004, do 26 de marzo, polo que se establece e regula o Rexistro xeral de explotacións gandeiras, co tipo de  subexplotación “reprodución para produción de leite” ou “mixta”.

 3. Ofrecer as suficientes garantías sobre a correcta execución das súas actividades, tanto no relativo á duración como á eficacia e á concentración da oferta.

 4. Rexerse por un funcionamento democrático de conformidade cuns estatutos que establezan:

a) Os procedementos de fixación, adopción e modificación das normas contempladas nos seguintes apartados.

b) A imposición, no seu caso, aos membros, de contribucións financeiras para o financiamento da organización e o procedemento de recadación.

c) As normas que garantan aos produtores asociados o control democrático da súa organización e da toma de decisións desta.

d) As normas relativas á admisión de novos membros.

e) O prazo mínimo de comunicación de renuncia dos socios.

f) A data de efecto da renuncia, con criterios xerais que eviten discriminacións entre asociados.

g) As causas de forza maior admitidas para causar baixa nun período inferior ao prazo mínimo.

h) As condicións nas que se realizará a  externalización de actividades en caso de facer uso desa posibilidade.

i) As normas contables e orzamentarias necesarias para o funcionamento da organización.

j) As sancións por incumprimento das obrigacións estatutarias, en particular por incumprimentos, do período mínimo de adhesión, do volume de leite comprometido no mandato de negociación, da falta de pagamento das contribucións financeiras e das normas establecidas pola organización.

k) As seguintes obrigas para os seus membros para o cumprimento dos seus fins:

 • Aplicar as normas adoptadas pola organización, en particular aquelas en materia de notificación.

 • Comprometerse a un período mínimo de adhesión, que non debe ser inferior a dous anos. No caso de que desexen causar baixa, unha vez concluído devandito prazo, comunicar por escrito a renuncia á calidade de membro coa antelación establecida pola organización.

 • Facilitar a información solicitada pola organización, relevante a efectos das funcións atribuídas á organización ou a efectos estatísticos.

 

​   5. Agrupar un mínimo de produción comercializable anual (en tn):

 

 

                              Península          Baleares, Canarias e denominacións de calidade

Vaca                        200.000                                                    10.000

Ovella ou cabra     30.000                                                     1.000

Inclúe as seguintes denominacións de calidade: Indicacións Xeográficas Protexidas, Denominacións de Orixe Protexidas, Especialidades Tradicionais Garantidas, Gandería ecolóxica e Gandería integrada.

 

A normativa autonómica galega establece que o número mínimo de membros dunha OP é de 1.000 produtores.

Funcións das OP

Para poder ser recoñecidas, as OP deberán levar a cabo a función principal de concentración da oferta e comercialización da produción dos seus membros. Ademais, cando menos, deberán realizar algunha das seguintes funcións:

a) Garantir que a produción se planifique e axústese conforme a demanda, sobre todo no referente á calidade e á cantidade.

b) Optimizar os custos de produción e estabilizar os prezos de produción.

 

A lexislación permite ás OP:

 • Negociar en nome dos seus membros produtores, todos os elementos dos contratos incluído o prezo, con ou sen transferencia da propiedade do leite cru dos gandeiros á organización de produtores.

 • Agruparse e constituír Asociacións de Organizacións de Produtores.

 • Externalizar calquera das súas actividades, distintas da produción, a calquera empresa.

 • Alcanzar acordos, decisións e prácticas concertadas que se refiran á produción ou venda de produtos lácteos ou á utilización de instalacións comúns de almacenamento, tratamento e transformación de produtos lácteos.

Rexistro das OP

 

As organizacións e asociacións recoñecidas son inscritas no rexistro nacional de organizacións e asociacións de produtores de leite, situado na base de datos PROLAC, sistema informático adscrito ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

 

Listado Organizaciones de Productores reconocidas sector lácteo 

vacas.jpg
jj 012.jpg
bottom of page