top of page
  • redes34

PERTE agroalimentario, SIEX, Caderno Dixital... avanzando cara á gandería dixitalA dixitalización da agricultura pretende deixar de lado os papeis e rexistrar todos os datos informáticamente no caderno de campo.


O Consello de Ministros aprobou o Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE) do sector agroalimentario para dotar de financiamento e das lñas de actuación necesarias para emprender os cambios medioambientais, dixitais, sociais e económicos.


O EIXO 2 deste PERTE ten que ver coas Medidas concretas para apoiar o proceso de adaptación dixital e esténdese a todos os axentes que forman parte da súa cadea de valor (agricultores e gandeiros e as súas cooperativas, pequenas e medianas empresas de produción, transormación e comercialización).


A implementación do Sistema de Información de explotacións agrícolas e gandeiras (SIEX) vai permitir a simplificación dos trámites que deben cumprir agricultores e gandeiros e unha xestión máis eficiente das explotacións e da PAC.


Segundo o Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, polo que se establece e regula o Sistema de información de explotacións agrícolas e gandeiras e da produción agraria, así como o Rexistro autonómico de explotacións agrícolas e o Caderno dixital de explotación agrícola, as administracións públicas deberán poñer a disposición das explotacións os sistemas informáticos do Caderno Dixital de explotación a partir do 1 de xullo de 2023 para a súa utilización voluntaria ata as datas de obrigado cumprimento.O Caderno Dixital entrará en vigor o 1 de setembro de 2023 para aquelas explotacións agrarias que cumpran algunha das seguintes condicións:


a) Superar algunha das dimensións máximas seguintes, establecida por grupo de cultivo:

  • 30 hectáreas de terra de cultivo

  • 30 hectáreas de pastos permanentes

  • 10 hectáreas de cultivos permanentes

b) Dispoñer de máis de 5 hectáreas de regadío sobre o total da súa superficie agraria

c) Contar con algunha parcela de invernadoiro.


Para o resto de explotacións entrará en vigor o 1 de xullo de 2024.


O contido mínimo do Caderno Dixital da Explotación Agrícola será o seguinte:


1. Datos xerais do cultivo en cada parcela agrícola

2. Tratamentos fitosanitarios

3. Fertilización

4. Outros aspectos que se recollan na respectiva normativa sectorial reguladora da concreta actividade

9 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page